ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລັກແກະ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລັກແກະ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຊາມູເອນ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ກະສັດຄົນໜຶ່ງທີ່ມີແກະຫຼາຍໂຕແຕ່ບໍ່ຢາກຂ້າແກະຂອງຕົນກິນລ້ຽງຮັບແຂກຈຶ່ງໄປເອົາແກະຂອງຄົນທຸກຍາກທີ່ມີພຽງໂຕດຽວມາຂ້າກິນຊຳ້ ນີ້ເປັນເລື່ອງປຽບທຽບຂອງນາທັນເວົ້າຕໍ່ກະສັດດາວິດທີ່ໄປລັກເອົາເມຍຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: