ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອະງຸ່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອະງຸ່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 15; ພຣະບັນຍັດສອງ 13; ພຣະນິມິດ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງພວງໝາກອະງຸ່ນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະຄຳພີໄດ້ກ່າວເຖິງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນເອົາອະງຸ່ນມາໝັກເປັນເຫຼົ້າໄດ້ແລະຍັງເປັນສິ່ງທີ່ປຽບທຽບຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະເກີດຜົນຫຼາຍຄົນໝາກອະງຸ່ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: