ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອັບຣາຮາມ ກັບ ອີຊາກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມ ກັບ ອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມກຳລັງຈະຖວາຍອີຊາກຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າກໍ່ເຫັນເຖິງການເຊື່ອຟັງຈຶ່ງຕຽມແກະໄວ້ແທນແລະອວຍພອນລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: