ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອັບຣາຮາມຖວາຍອີຊາກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອັບຣາຮາມຖວາຍອີຊາກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ອັບຣາຮາມກໍ່ລັງຈະຂ້າອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຕົນຖວາຍພຣະເຈົ້າຕາມຄຳສັ່ງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຫ້າມໄວ້ເພາະເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: