ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອິດສະເຕີ 5 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອິດສະເຕີ 5
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 16; ມັດທາຍ 28; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ນີ້ເປັນຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທດສະການວັນອິດສະເຕີ ມີຮູບອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອນພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: