ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອຸບໂມງທີ່ເປີດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອຸບໂມງທີ່ເປີດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເປີດອອກເມື່ອພຣະອົງເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍໃນມື້ທີສາມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: