ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນແລ້ວ ລູກສິດບາງຄົນຂອງພຣະອົງກໍ່ເອົາສົບພຣະອົງໄປຝັງໄວ້ອຸບໂມງໃໝ່ແຫ່ງໜຶ່ງແລ້ວເອົາກ້ອນຫີນໃຫຍ່ອັດປາກອຸບໂມງໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມວັນພຣະອົງກໍ່ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: