ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອຸບໂມງວ່າງເປົ່າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອຸບໂມງວ່າງເປົ່າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 28; ມາຣະໂກ 16; ລູກາ 24; ໂຢຮັນ 20
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູຫຼັງຈາກເຂົາເອົາສົບພຣະອົງມາຝັງໄວ້ພຣະອົງກໍ່ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍໃນມື້ທີສາມ ອຸບໂມງຈຶ່ງວ່າງເປົ່າຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: