ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຮູບປັ້ນງົວຄຳ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບປັ້ນງົວຄຳ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ໂມເຊຂຶ້ນໄປເທິງພູຊີນາຍເພື່ອຮັບພຣະບັນຍັດຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນພາກັນສ້າງຮູບປັ້ນງົວຄຳເພື່ອຂາບໄຫວ້ບູຊາວ່າເປັນພະທີ່ນຳພາຕົນເອງອອກມາຈາກການເປັນທາດໃນອີຢິບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຕາຍຫຼາຍຄົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: