ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຂອງອັບຣາຮາມ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຂອງອັບຣາຮາມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ອັບຣາຮາມຈະຖວາຍອີຊາກແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມແກະຜູ້ໂຕໜຶ່ງໄວ້ແທນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: