ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 19; ລູກາ 23; ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພາບນີ້ເປັນຮູບພາບຂອງການຄຶງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເປັນວິທີການທີ່ທະຫານໂຣມັນໃຊ້ປະຫານນັກໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຮ້າຍແຮງໃນສະໄໝນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: