ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຈາກຮາງຫຍ້າເຖິງໄມ້ກາງແຂນເຖິງພຣະບັນລັງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຈາກຮາງຫຍ້າເຖິງໄມ້ກາງແຂນເຖິງພຣະບັນລັງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ສັນຍາລັກທີ່ຄຣິສຕຽນຮູ້ດີເຊິ່ງກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູທີ່ສະເດັດມາບັງເກີດໃນໂລກນອນຢູ່ຮາງຫຍ້າແລະຍອມຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບເຮົາ ຊົງປະທັບຢູ່ບັນລັງຢ່າງມີກຽດເພື່ອພິພາກສາມວນມະນຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: