ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຈູດປຶ້ມຕຳລາຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຈູດປຶ້ມຕຳລາຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງການຈູດປຶ້ມຕຳລາແລະເຄື່ອງລາງຕ່າງໆ ເພາະວ່າເມືອງເອເຟໂຊເປັນເມືອງທີ່ຈະເລີນແລະມີຄົນເຊື່ອຖືເທບພະເຈົ້າຕ່າງໆ ແຕ່ເມືອງໂປໂລໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ ປະຊາຊົນກໍ່ເຊື່ອແລ້ວຕັດສິນໃຈທຳລາຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: