ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊີເມໂອນໃນພຣະວິຫານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊີເມໂອນໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊີເໂອນອຸ້້ມພຣະກຸມມານເຢຊູດ້ວຍຄວາມຍິນດີເພາະລາວເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສັນຍາວ່າລາວຈະບໍ່ຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: