ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊີເມໂອນແລະນາງອານາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊີເມໂອນແລະນາງອານາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຊີເມໂອນເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າສຳແດງໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າຕົນຈະບໍ່ຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ ສ່ວນນາງຮັນນາກໍ່ເປັນຜູ້ທຳນວາຍທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະວິຫານເວລານີ້ນາງກໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະກຸມມານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: