ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຊຂາຣິຢາແລະທູດສະຫັວນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຊຂາຣິຢາແລະທູດສະຫັວນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າມາປາກົດຕໍ່ຊາຂາຣິຢາຜູ້ເປັນປະໂລຫິດທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂົ້າໄປເຜົາເຄື່ອງຫອມຖວາຍທີ່ແທ່ນບາຊາ ບອກລາວວ່າເມຍຂອງລາວຈະມີລູກຊາຍຊື່ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: