ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຊໂລແລະອານາເນຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຊໂລແລະອານາເນຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກອານາເນຍທີ່ເປັນຜູ້ເຊື່ອຢູ່ເມືອງດາມັສກັດໃຫ້ໄປອະທິຖານເພື່ອໂຊໂລທີ່ຕາບອດເພາະຂະນະທີ່ຈະໄປຕາມລ່າຄຣິສຕຽນແຕ່ກໍ່ຖືກພຣະເຢຊູຫ້າມແລະເຮັດໃຫ້ລາວຕາບອດເຖິງ3ມື້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: