ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເດີນທາງໄປເບັດເລເຮັມ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເດີນທາງໄປເບັດເລເຮັມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ຖືພາ ພວກເຂົາກຳລັງເດີນທາງລົງໄປເມືອງເບັດເລເຮັມທີ່ເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເພື່ອໄປຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: