ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຕິດຕາມຜົນ6ບົດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຕິດຕາມຜົນ6ບົດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ 1 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ 3 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ5 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຫຼັ້ມທີ່ 2 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຄວນອະທິຖານຢາງໃດ ? (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກພຣະເຈົ້າ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຄວາມຮັກທີ່ເຕັມລົ້ນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ (4)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຄັງຕົວຢ່າງແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ500ເລື່ອງ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຈິດໃຈມະນູດ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ໃຈຄວາມພຣະຄຣິດຕສາສະໜາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ສົນທະນາກັບຍຸວະຊົນ ໂດຍ ບິລລີ່ ເກຣແຮມ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາເຫຼັ້ມທີ 1 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາເຫຼັ້ມທີ 2 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາເຫຼັ້ມທີ 3 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາເຫຼັ້ມທີ 4 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຊາວຊາມາເລຍຜູ້ມີໃຈເມດຕາ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ນາງຣຸດ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ບາດກ້າວທີໜຶ່ງ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ບຸລຸດ 4 ທ່ານຂອງພຣະເຈົ້າ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ບົດແນະນຳຮ່າງການຮຽນພຣະຄຳພີ15ຂໍ້ໃນຫຼັກການຂອງຄຣິສຕຽນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ປື້ມກ່ຽວກັບເລື່ອງພຣະຄຳພີ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີສອນວ່າຢ່າງໃດ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບບັນຫາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະເຈົ້າຍຸກອາວະກາດ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະເຈົ້າມີຈິງຫຼື (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະທຳລູກາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊຳລະບາບຂອງມະນຸດ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະເຢຊູຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະຄຳແຫ່່ງປັນຍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຣະເຢຊູຜູ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ພຸດທະທຳນວາຍ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ລູກທີ່ເສຍ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຫົນທາງຂ້າງໜ້າ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຫຼັກຂ້ໍຄິດທີ່ຖ່າຍທອດຕ່ໍໄປໄດ້ ເຫຼັ້ມທີ 3 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ຫຼັກຂໍ້ຄິດທີ່ຖ່າຍທອດຕໍ່ໄປໄດ້ ເຫຼັ້ມທີ່ 3 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ອ່ານພຣະຄຣິສຕະທຳຄັມພີຢ່າງໃດ? (1)