ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ 500ເລື່ອງ ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ່1 ຈາກເລື່ອງທີ່147-280 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 118 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ 500ເລື່ອງ ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ3 ຈາກເລື່ອງທີ່401-518 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 88 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງທັງແງ່ຄິດອື່ນໆ ໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການເທດສະໜາການຮຽນການສອນຕ່າງໆຕົວຢ່າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຟັງສົນໃຈແລະສິ່ງທີ່ເຮົາຖ່າຍທອດໄປນັ້ນມີນຳ້ໜັກຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 9 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄັງຕົວຢ່າງ ແລະພຣະວັດຈະນະກວ່າ 500 ເລື່ອງ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຮວບຮວມເອົາຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ຄິດທີ່ສຳຄັນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງກວ່າ 500ເລື່ອງ ແຕ່ລະເລື່ອງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີສະໜັບສະໜຸນພ້ອມ ຕໍ່ຈາກເຫຼັ້ມທີ່2 ຈາກເລື່ອງທີ່281-404 ເປັນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນມີນຳ້ໜັກແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 108 ຂະໜາດເອກະສານ: