ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊຳລະບາບຂອງມະນຸດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊຳລະບາບຂອງມະນຸດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຳພີຕາມລຳດັບນັບແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ມາຊຳລະບາບໃຫ້ມະນຸດຕາມພຣະຄຳພີເດີມໄດ້ທຳນວາຍໄວ້
ຫົວຂໍ້: ການປະກາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: