ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູຜູ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຜູ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆຈົນເຖິງພຣະເຢຊູທີ່ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະເສຍຊີວິດ ມີຮູບພາບສວຍງາມໃຊ້ຄຳສັບທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຊ້ໃນການສອນເດັກນ້ອຍແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອ່ານແລ້ວກໍ່ໄດ້ແງ່ຄິດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 17 ຂະໜາດເອກະສານ: