ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຫົນທາງຂ້າງໜ້າ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫົນທາງຂ້າງໜ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ເໝາະສົມສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເປັນຄຣິສຕຽນແທ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຕີບໂຕໃນຄວາມເຊື່ອໂດຍການສຶກສາພຣະຄຳພີ,ການອະທິຖານແລະການໄປຮ່ວມກັບຄຣິສຕະຈັກ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ: