ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຫຼັກຂ້ໍຄິດທີ່ຖ່າຍທອດຕ່ໍໄປໄດ້ ເຫຼັ້ມທີ 3 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັກຂ້ໍຄິດທີ່ຖ່າຍທອດຕ່ໍໄປໄດ້ ເຫຼັ້ມທີ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ. ບິວສ ໄບຣທ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງເຄັດລັບແຫ່ງຊີວິດຄຣິສຕຽນ ໂດຍການດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍກັນກັບພຣະວິຍານບໍລິສຸດນຳ ໃຫ້ພຣະເຢຊູຄອບຄອງບັນລັງຊີວິດເຮົາ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບໄຊະຊະນະ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 44 ຂະໜາດເອກະສານ: