ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື (45)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ5 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເຫຼັ້ມທີ5
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ບ່ອນພີມ: Alliance Biblique Universelle
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນໜັງສືທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກເຫຼັ້ມທີ4 ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູ,ການທຳພັນທະກິດ,ການສັ່ງສອນ,ການຕາຍແລະການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ,
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 49 ຂະໜາດເອກະສານ: