ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໜັງສື່ (1)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຈົ້າຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຈົ້າຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງໃນປະຫວັດສາດ ເປັນເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູ ແລະພຣະອົງຢູ່ຖ້າມກາງຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດ
ປະເພດ: ໜັງສື່ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: