ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຮູບພາບ (102)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ (51)
Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ືພຣະເຈົ້າຂັບໄລ່ອາດາມແລະເອວາອອກຈາກສວນເອເດນ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ສາມສ່ຽວພວມນັ່ງລົມກັນ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຖຽງນາທີ່ສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາເຂົ້າໄປພັກ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອລາວແລະຄອບຄົວໃຫ້ປອດໄພ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນກຳລັງຟ້ອນລຳອ້ອມເຫຼົ້າໄຫ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນຖືກພຣະເຈົ້າສາບແຊ່ງ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພວກລູກສິດເອົາສົບພຣະເຢຊູໄປໄວ້ໃນອຸບໂມງ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມີຫຼາຍຄົນມານັ່ງອ້ອມວົງຕັ້ງໃຈຟັງລອດອ່ານພຣະຄຳພີສູ່ຟັງ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາເອົາສັດທຸກຊະນິດທັງໂຕຜູ້ແລະໂຕແມ່ເຂົ້າໄປໃນເຮືອກ່ອນນຳ້ຈະຖ້ວມໂລກ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າລ້າງໂລກ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ທ້າວນ້ອຍກຳລັງລ້ຽງຄວາຍຢູ່
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນທີ່ຕົກນາລົກ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເຜົາໂລງສົບຂອງຄົນຕາຍ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າອັດປະຕູເຮືອຂອງໂນອາກ່ອນນຳ້ຈະຖ້ວມໂລກ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູມາປະກົດຕົວຕໍ່ພວກລູກສິດຫຼັງຈາກທີ່ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນພາກັນເຮັດບຸນເຮັດທານ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເອົາເຂົ້າເອົານຳ້ມາໃຫ້ຜີກິນຕາມຮົ້ວບ້ານ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ອາດາມແລະເອວາລີ້ພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ອັບຣາຮາມພາອີຊາກໄປຖວາຍຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນກຳລັງຂຽນພຣະຄຳພີ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ2ພຣະະເຈົ້າສ້າງເມກແລະທະເລ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າມາແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ນາງມາລິອາ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ສອງສ່ຽວຊື່ສີກັບສາກຳລັງອອກໄປລ່າສັດ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມານຊາຕານໄດ້ປອມເປັນງູມາຫຼອກລວງນາງເອວາ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ສາກັບສີໄປຢາມສ່ຽວລອດ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຊ່ວຍລາຊະໂລໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼາຍຄົນມາຟັງລອດປະກາດເລື່ອງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ3ພຣະເຈົ້າສາ້ງແຜ່ນດີນ,ພືດຜັກແລະຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າຕ່າງໆ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຫໍບາເບັນ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູລ້ຽງປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ4ພຣະເຈົ້າສ້າງຕາເວັນ,ເດືອນແລະດາວຕ່າງໆ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ທ້າວນ້ອຍນອນສະຫຼົບຢູ່ໃກ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ1ພຣະເຈົ້າສາ້ງຄວາມສະຫວ່າງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເອົາໄກ່ຕົ້ມໄປໄຫວ້ຜີ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນຂ້າອາເບັນ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າເອີ້ນອັບຣາຮາມ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ອາດາມແລະເອວາຕ້ອງທຸກຍາກລຳບາກຍ້ອນບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູເກີດຢູ່ໃນຄອກສັດ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ6ພຣະເຈົ້າສ້າງສັດບົກນາໆຊະນິດແລະສ້າງຄົນ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ມື້ທີ5ພຣະເຈົ້າສ້າງສັດນຳ້ແລະສັດປີກທຸກຊະນິດ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ລອດຢືນຂຶ້ນລຳ"ກອນລຳສ້າງໂລກ"ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນພາກັນໄປຫາໝໍດູເບິ່ງລາຍມື
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຖືກທໍລະມານ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຍ່າງເທິງນຳ້
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າກໍ່ໄປສະຫັວນຄົນບໍ່ເຊື່ອກໍ່ໄປນາລົກ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນກຳລັງຫາມໂລງສົບຄົນຕາຍ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດຄູ່ທຳອິດຂອງໂລກແມ່ນທ້າວອາດາມແລະນາງເອວາ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ກາອິນແລະອາເບັນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າໃຫ້ໂນອາສ້າງເຮືອໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ຄົນພາກັນເຮັດບາບ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າສ້າງທຳມະຊາດແລະສັດສາວາສິ່ງ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ:

Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ: