ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	(2)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ (1)
Title: ຮູບພາບໃນປຶ້ມເລື່ອງສ່ຽວສີກັບສ່ຽວສາ
ຄຳອະທິບາຍ: ອາດາມແລະເອວາລີ້ພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ຮູບພາບ ຈຳນວນໜ້າ: ຂະໜາດເອກະສານ: