ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄູມື (2)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ທາງສູຊີວິດໃໝ່ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທາງສູຊີວິດໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: I N C
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບຕ້ອງຖືກລົງໂທດຫຼືຈະເລືອກທາງແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ້າມີຮູບພາບແລະຂໍ້ພຣະຄຳພີມາອະທິບາຍແລະແນະນຳວ່າເຮັດແນວໃດທີ່ເຮົາຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ຄູມື ຈຳນວນໜ້າ: 26 ຂະໜາດເອກະສານ: