ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄູ່ມື (27)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະຖົມມະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: ັ້Allance Publishers INC
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປຶ້ມປະຖົມມະການຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 50 ຂະໜາດເອກະສານ: