ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຄວາມ (16)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຍອ້ນຫຍັງຈິ່ງມີບັນຫານີ້ຂຶ້ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຍອ້ນຫຍັງຈິ່ງມີບັນຫານີ້ຂຶ້ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເມື່ອເຮົາມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຍົກເອົາຂໍ້ພຣະຄຳພີຕ່າງໆມາຊ່ວຍອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ ທັງໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະນຳ້ພຣະໄທຂອງພຣະອົງທີ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອກະທຳເມື່ອມີບັນຫາ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: