ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຄວາມ (16)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຈົ່ງຟັງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຈົ່ງຟັງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການທີ່ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດແລະເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຟັງເພື່ອເຮົາຈະດຳເນີນຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: