ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການອະໄພໂທດໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການອະໄພໂທດໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າກໍ່ມີຫຼາຍບ່ອນທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາອະໄພໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນເປັນການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກະທຳຜິດກັບໃຈໃໝ່
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: