ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຄຳຖາມໃນການການກ່ຽມຄຳເທດສອນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຳຖາມໃນການການກ່ຽມຄຳເທດສອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ມີ10ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເທດຈະສອນຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການເທດການສອນນັ້ນປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: