ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊີວິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊີວິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນເວົ້າເຖິງການດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະເຢຊູ ເຊິ່ງມີຂໍ້ພຣະຄຳພີມາສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດໃນການຮຽນການສອນແລະປະຕິບັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານເຕີບໂຕຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: