ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຕິດຕາມຜົນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຕິດຕາມຜົນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ຈະບອກເຖິງການຕິດຕາມຜົນໂດຍທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນນຳ້ພຣະໄທຂອງພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຕີບໂຕໃນຄວາມສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 21 ຂະໜາດເອກະສານ: