ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບໍ່ພິພາກສາຕໍ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບໍ່ພິພາກສາຕໍ່ຜູ້ອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູເອງກໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນບໍ່ຄວນກ່າວໂທດຄົນອື່ນ ເພາະຈະນຳໄປເຖິງຄວາມແຕກແຍກກັນທ່າມກາງຜູ້ເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: