ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບໍ່ເວົ້າຄຳເວົ້າເປັນການຕ້ານແລະເປັນການເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບໍ່ເວົ້າຄຳເວົ້າເປັນການຕ້ານແລະເປັນການເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ຜູ້ເຊື່ອບໍ່ຄວນເວົ້າໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີກັນຫຼືເວົ້າສໍ່ສຽດກັນເພາະມັນຈະສ້າງຄວາມແຕກແຍກແຕ່ຈົ່ງສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ກັນແລະກັນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: