ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການສາລະພາບຜິດບາບຕໍ່ກັນແລະກັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສາລະພາບຜິດບາບຕໍ່ກັນແລະກັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕໍ່ກັນແລະກັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພີ່ນ້ອງມີການຄືນດີກັນມີຊີວິດທີ່ເສີມສ້າງກັນແລະກັນ ຊ່ວຍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີສັນຕິສຸກແລະເປັນພະຍານທີ່ດີແກ່ຊາວໂລກ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: