ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຊ່ວຍແບກພາລະໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຊ່ວຍແບກພາລະໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການຊ່ວຍແບກພະລາໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນເປັນການກະທຳທີ່ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າກໍ່ຊົງໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດທຸກຄົນ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: