ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຍອມຈຳນົນຕໍ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຍອມຈຳນົນຕໍ່ຜູ້ອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການຍອມຈຳນົນຕໍ່ຜູ້ອື່ນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະຄຳພີສອນໄວ້ແລະພຣະເຢຊູເອງກໍ່ໄດ້ເຮັດເປັນແບບຢ່າງແລ້ວ ການຍອມຈຳນົນກໍ່ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມຄວາມສະໝັກໃຈອີກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: