ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຍອມຮັບເຊິ່ງກັນແລະກັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຍອມຮັບເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການເປີດໃຈກວ້າງຂວາງຕ້ອງຮັບພີ່ນ້ອງທີ່ມີຄວາມຮັກໃນພຣະເຈົ້າເປັນຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນມີ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: