ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: