ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບົດຮຽນ (325)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການບໍ່ເວົ້າຈົ່ມທີ່ເປັນການຂັດຂວາງຕໍ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການບໍ່ເວົ້າຈົ່ມທີ່ເປັນການຂັດຂວາງຕໍ່ຜູ້ອື່ນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ການຈົ່ມນອກຈາກສາ້ງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ຄົນອື່ນແລະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມວຸ້ນວາຍແລ້ວສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງຄືເປັນຄວາມບາບອີກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: