ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະຄຳແຫ່ງປັນຍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຂ້າມທະເລແດງ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຂ້າມທະເລແດງ 2 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຂົນຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຈູດປຶ້ມຕຳລາຢູ່ໃນເມືອງເອເຟໂຊ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຕໍ່ໄຊຊະນະ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການສາ້ງພຣະວິຫານ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການສ້າງເຮືອໃຫຍ່ຂອງໂນອາ 1 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການສ້າງເຮືອໃຫຍ່ຂອງໂນອາ 2 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການສາລະພາບຜິດບາບຕໍ່ກັນແລະກັນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການສຳມະນາການອະທິຖານ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີແລະຫຼອກລວງຄົນອື່ນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຊ່ວຍແບກພາລະໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຊົງສ້້າງຂອງພຣະເຈົ້າ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຊົງສ້າງຕົ້ນໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຍອມຈຳນົນຕໍ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຍອມຮັບເຊິ່ງກັນແລະກັນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການເດີນທາງຂອງອັບຣາຮາມ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອື່ນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຕິດຕາມຜົນ6ບົດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຕິດຕາມຜົນ6ບົດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຕົກໃນຄວາມບາບ 1 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຕົກໃນຄວາມບາບ 2 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຖວາຍພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຖວາຍອີຊາກ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການນຳ້ມັນຫອມເຈີມຕີນພຣະເຢຊູ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການບໍລິຫານຄຣິສຕະຈັກ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການບໍ່ເວົ້າຈົ່ມທີ່ເປັນການຂັດຂວາງຕໍ່ຜູ້ອື່ນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຄົນອື່ນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການເປັນຜູ້ນໍາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຫາປາ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຫາປາໄດ້ຫຼາຍ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການອະທິຖານ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການອະໄພໂທດໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງດໍາເນີນການລົງວິໄນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການເຮັດກ້ອນດິນຈີ່ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ການເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ກາອິນແລະອາເບັນ 1 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ກາອິນແລະອາເບັນ 2 (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ກິດຈະການ (2)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ກິເດໂອນ (1)
ເປີດສ່ວນຫ້ອງສະຫມຸດແລະເນຶ້ອຫາ 	ກຸງໂຣມ (1)