ເສົາຄ້ຳແຫ່ງຄວາມຮັກ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາ ເມື່ອພວກເຮົາເລືອກຄູ່ຄອງທີ່ຈະແຕ່ງງານນຳ? ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງອີງຕາມພຣະທຳ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນຫຍັງຄືຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການແຕ່ງງານທີ່ດີ? ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ “ພາສາຮັກ” ແມ່ນຫຍັງ?

ຂະໜາດ - A6

 

Share