ການຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່

ຈາກພຣະທຳ 2 ໂກຣິນໂທ 5:17 ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າ “ຖານະເກົ່າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ລ່ວງໄປແລ້ວ ເບິ່ງແມ! ກາຍເປັນສິ່ງໃໝ່ທັງນັ້ນ” ແລະ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ “ການຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ”

ຂະໜາດ - A6

 

Share