ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່

ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່

ປຶ້ມຄູ່ມືຫົວນີ້ມີບົດຮຽນສອນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ, ຄວາມລອດ, ການກັບໃຈ, ຄອບຄົວ, ການບັບຕິສະມາ, ຄວາມທຸກ, ແລະອື່ນໆ ເປົ້າໝາຍສຳລັບໃຊ້ວຽກງານຄືອົບຮົມຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ, ອົບຮົມຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ເປັນກຸ່ມນ້ອຍ, ເປັນບົດເທດສະໜາສຳລັບນັກເທດໃໝ່ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໂຄງຮ່າງໃນການຕຽມຄໍາເທດສະໜາໃໝ່. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນການສອນຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອແຕ່ສົນໃຈຮຽນກໍໄດ້

Share