ໂຢເຊັບ, ແກ້ແຄ້ນ ຫຼື ຍົກໂທດ

ປື້ມບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບໂຢເຊັບ 50 ໜ້ານີ້ ໄດ້ສະຫຼຸບເນື້ອໃນຈາກ ພຣະທຳປະຖົມມະການ ບົດທີ 37-50 ພ້ອມດ້ວຍຮູບແຕ້ມທີ່ສາມາດລະບາຍສີໃສ່ໄດ້.
ຂະໜາດ - A5

Share