ພວກຄົນລ້ຽງແກະ

ເລື່ອງລາວການເກີດຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ - ໂຢເຊັບ, ມາຣີ ແລະ ພວກຄົນລ້ຽງແກະ ເຊິ່ງມີທັງໝົດເຈັດຮູບເພື່ອລະບາຍສີ.

ຂະໜາດ - A6

 

Share